Analýza současného stavu zaměstnávání HIV pozitivních v bezpečnostních sborech

Hodnocení zdravotní způsobilosti příslušníku bezpečnostních složek

Hodnocení zdravotní způsobilosti příslušníku Bezpečnostních složek se provádí na základě Vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti (dále jen „Vyhláška BS). U Armády se řídí zákonem č. 585/2004 Sb. a vyhláškou č.103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě (dále jen „Vyhláška BP“). Jisté rozdílnosti v procesu posuzování zdravotní způsobilosti ke službě mezi oběma složkami jsou, proto budou obě oblasti popsány samostatně.


Bezpečnostní sbory:

Nedostatek zdravotní způsobilosti je překážkou ke vzniku služebního poměru a v případě ztráty zdravotní způsobilosti po vzniku služebního poměru bude rozhodnuto o skončení služebního poměru. Typy činností, které mohou příslušníci bezpečnostních sborů vykonávat, jsou klasifikovány v Nařízení BS. V rámci každé tarifní skupiny bude každý příslušník dále klasifikován některým bodem činnosti. Příklad: Dle části 1.3 přílohy k Nařízení BS může být konkrétní příslušník zařazen k výkonu služby na pozici vrchní asistent, přičemž tato pozice spadá do 4. tarifní třídy. V rámci této pozice bude dále stanoveno, že konkrétní příslušník bude vykonávat činnost dle bodu 2, „Zabezpečování specializované ochrany určených objektů zvláštního významu“.

ZBS a Vyhláška BS v návaznosti na to zakotvuje postup posouzení zdravotní způsobilosti tak, že při něm musí být zohledněna

  • (a) vykonávaná činnost příslušníka, jak je tato klasifikována v Nařízení BS, a dále
  • (b) zdravotní klasifikace zdravotního problému příslušníka (je-li nějaký zdravotní problém zjištěn) dle oddílu III Vyhlášky BS.

Příklad: Výše uvedená činnost „Zabezpečování specializované ochrany určených objektů zvláštního významu“ spadá dle oddílu II Vyhlášky BS do sloupce II. Pro závěr o zdravotní způsobilosti příslušníka proto bude rozhodná hodnota, která je u konkrétního zdravotního problému uvedena ve sloupci II.

Vyhláška BS dále obsahuje výčet jednotlivých zdravotních indispozic, u nichž stanoví, jakým způsobem má být zdravotní způsobilost příslušníka, trpícího danou indispozicí stanovena, a to za pomoci následujících statistických značek:

Statistická značka Hodnocení statistické značky

  • A zdravotně způsobilý bez omezení
  • C zdravotně způsobilý s omezením
  • D zdravotně nezpůsobilý

V případě onemocnění virem lidské imunodeficience Vyhláška BS rozlišuje mezi případy „laboratorního průkazu HIV“ a „aktivního onemocnění“ (vyhláška neuvádí, o jaké aktivní onemocnění má jít, lze tak jen dovozovat, že jde o aktivní onemocnění AIDS).

U osob s laboratorním průkazem HIV, u nichž však dosud nepropuklo aktivní onemocnění, bude zdravotní způsobilost hodnocena následovně:

  • Sloupec I D
  • Sloupec II C-D
  • Sloupec III A-C

Jak vyplývá z tabulky, povede tak u některých příslušníků nakažení virem HIV bez jakýchkoli pochybností k závěru o zdravotní nezpůsobilosti příslušníka (tj. statistická značka D), v některých případech bude na uvážení zdravotníka, zda určí, že je příslušník omezeně zdravotně způsobilý, nebo zdravotně nezpůsobilý (tj. statistická značka C-D), zatímco v jiných případech připadá v úvahu pouze hodnocení příslušníka jako zdravotně způsobilého bez omezení či zdravotně způsobilého s omezením (tj. statistická značka A-C), zatímco závěr o zdravotní nezpůsobilosti příslušníka právní úprava nepřipouští. Záleží na klasifikaci činnosti daného příslušníka dle Nařízení BS.

V případě výskytu aktivního onemocnění AIDS bude příslušník vždy posouzen jako zdravotně nezpůsobilý (hodnocení „D“).

CSAP nove logo
Obrázek č. 6
Obrázek č. 69

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

prevence

Podpořte nás darem

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 3

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušenosti zaměstnávaní HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru CZ.1.04/5.1.01/77.00424.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.