Analýza současného stavu zaměstnávání HIV pozitivních ve zdravotnictví

U zaměstnanců v resortu zdravotnictví se nejedná o služební poměr ale o zaměstnanecký vztah dle zákoníku práce. Dále pak musíme brát v potaz zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Z hlediska diskriminace je pak třeba vycházet z Listiny základních práv a svobod, z mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána, a z tzv. „antidiskriminačního zákona“ (zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací).

Dle zákona o specifických zdravotních službách se provádí posudková péče a lékařské posudky zdravotní způsobilosti k práci nebo k výkonu služby na základě pracovnělékařské prohlídky.Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci.

Je potřeba říct, že v obecné rovině neexistují předpisy ani jiné zdroje, z nichž by vyplývalo, jak má posudkový lékař (poskytovatel pracovnělékařských služeb) určité zdravotní indispozice posoudit. Závěr o zdravotní způsobilosti posuzované osoby k dané práci tak vždy záleží na hodnocení lékaře, vztaženém ke všem okolnostem zdravotního stavu posuzované osoby a typu práce, pro niž je zdravotní způsobilost hodnocena.

Vzhledem k tomu, že antidiskriminační zákon výslovně uvádí povinnost zaměstnavatele přijmout opatření, kterými budou zdravotně postiženému zaměstnanci přizpůsobeny podmínky práce tak, aby tuto mohl i přes své zdravotní postižení nadále vykonávat, je zde možnost převedení na jinou práci, která by minimalizovala ohrožení právem hájeného společenského zájmu a zároveň by minimalizovala zásah do práv zdravotně postiženého zaměstnance (z výjezdu přesunout např. na dispečink). Takovýto přesun však nemůže představovat nepřiměřené zatížení pro zaměstnavatele (zákon č. 198/2009 Sb., §3 odst. 1, 2 a 3).

Z hlediska všeho výše řečeného i podrobnějších informací je shrnutí současného stavu nasnadě. Zaměstnanci ve zdravotních záchranných službách jsou odkázáni na lékařské posudky zdravotní způsobilosti k výkonu práce, přičemž není žádná ustálená praxe ohledně posuzování HIV pozitivních osob. Z tohoto hlediska by bylo vhodné sesbírat větší množství dat od posudkových lékařů, zjistit, jak postupovali při vypracování posudku u HIV pozitivních zaměstnanců, analyzovat jejich argumentaci v jednotlivých posudcích a zjistit, zda je vůbec brána v potaz možnost přijmout přiměřená opatření (např. přeřazení na jinou pozici) v rámci zdravotní záchranné služby. Právní úprava je dosti nekonkrétní a spoléhá se pouze na lékařský posudek, snaha projektu by se tak měla soustředit na konkretizaci klasifikace jednotlivých činností v rámci zdravotní záchranné služby a s nimi spojených zdravotních indispozic, které by výkonu těchto činností bránily – vytvoření určitého rámce pro postup posudkového lékaře.

CSAP nove logo
Obrázek č. 6
Obrázek č. 69

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

prevence

Podpořte nás darem

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 3

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušenosti zaměstnávaní HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru CZ.1.04/5.1.01/77.00424.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.