Analýza stavu 2013-2014

Hodnocení zdravotní způsobilosti příslušníku ozbrojených složek

Hodnocení zdravotní způsobilosti příslušníků Bezpečnostních složek se provádí na základě Vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti (dále jen „Vyhláška BS). U Armády se řídí zákonem č. 585/2004 Sb. a vyhláškou č.103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě (dále jen „Vyhláška BP“). Jisté rozdílnosti v procesu posuzování zdravotní způsobilosti ke službě mezi oběma složkami jsou, proto budou obě oblasti popsány samostatně.


Bezpečnostní sbory:

Nedostatek zdravotní způsobilosti je překážkou ke vzniku služebního poměru a v případě ztráty zdravotní způsobilosti po vzniku služebního poměru bude rozhodnuto o skončení služebního poměru. Typy činností, které mohou příslušníci bezpečnostních sborů vykonávat, jsou klasifikovány v Nařízení BS. V rámci každé tarifní skupiny bude každý příslušník dále klasifikován některým bodem činnosti. Příklad: Dle části 1.3 přílohy k Nařízení BS může být konkrétní příslušník zařazen k výkonu služby na pozici vrchní asistent, přičemž tato pozice spadá do 4. tarifní třídy. V rámci této pozice bude dále stanoveno, že konkrétní příslušník bude vykonávat činnost dle bodu 2, „Zabezpečování specializované ochrany určených objektů zvláštního významu“.

ZBS a Vyhláška BS v návaznosti na to zakotvuje postup posouzení zdravotní způsobilosti tak, že při něm musí být zohledněna

  • (a) vykonávaná činnost příslušníka, jak je tato klasifikována v Nařízení BS, a dále
  • (b) zdravotní klasifikace zdravotního problému příslušníka (je-li nějaký zdravotní problém zjištěn) dle oddílu III Vyhlášky BS.

Příklad: Výše uvedená činnost „Zabezpečování specializované ochrany určených objektů zvláštního významu“ spadá dle oddílu II Vyhlášky BS do sloupce II. Pro závěr o zdravotní způsobilosti příslušníka proto bude rozhodná hodnota, která je u konkrétního zdravotního problému uvedena ve sloupci II.

Vyhláška BS dále obsahuje výčet jednotlivých zdravotních indispozic, u nichž stanoví, jakým způsobem má být zdravotní způsobilost příslušníka, trpícího danou indispozicí stanovena, a to za pomoci následujících statistických značek:

Statistická značka Hodnocení statistické značky

  • A zdravotně způsobilý bez omezení
  • C zdravotně způsobilý s omezením
  • D zdravotně nezpůsobilý

V případě onemocnění virem lidské imunodeficience Vyhláška BS rozlišuje mezi případy „laboratorního průkazu HIV“ a „aktivního onemocnění“ (vyhláška neuvádí, o jaké aktivní onemocnění má jít, lze tak jen dovozovat, že jde o aktivní onemocnění AIDS).

U osob s laboratorním průkazem HIV, u nichž však dosud nepropuklo aktivní onemocnění, bude zdravotní způsobilost hodnocena následovně:

  • Sloupec I D
  • Sloupec II C-D
  • Sloupec III A-C

Jak vyplývá z tabulky, povede tak u některých příslušníků nakažení virem HIV bez jakýchkoliv pochybností k závěru o zdravotní nezpůsobilosti příslušníka (tj. statistická značka D). V některých případech bude na uvážení lékaře, zda určí, že je příslušník omezeně zdravotně způsobilý, nebo zdravotně nezpůsobilý (tj. statistická značka C-D). Zatímco v jiných případech připadá v úvahu pouze hodnocení příslušníka jako zdravotně způsobilého bez omezení či zdravotně způsobilého s omezením (tj. statistická značka A-C), zatímco závěr o zdravotní nezpůsobilosti příslušníka právní úprava nepřipouští. Záleží na klasifikaci činnosti daného příslušníka dle Nařízení BS.

V případě výskytu aktivního onemocnění AIDS bude příslušník vždy posouzen jako zdravotně nezpůsobilý (hodnocení „D“).


Armáda:

Rovněž u vojáků z povolání představuje zdravotní způsobilost podmínku pro výkon služby. ZVP se od ZBS liší kromě jiného tím, že ztráta zdravotní způsobilosti osvědčená rozhodnutím přezkumné komise vede k automatickému zániku služebního poměru. Připomeňme, že v případě ZBS ztráta zdravotní způsobilosti naproti tomu představuje pouze důvod pro skončení služebního poměru příslušným bezpečnostním sborem.

Pravidla posuzování zdravotní způsobilosti, jsou podobná, jako u příslušníků bezpečnostních sborů. V kontextu vojáků z povolání pouze neexistuje žádný katalog činností, které posuzované osoby ve službě vykonávají a které by byly při posouzení zdravotní způsobilosti těchto osob zohledněny. Vyhláška VP pouze obsahuje rozdělení posuzovaných osob do dvou sloupců, kdy v prvním sloupci jsou osoby, které v danou chvíli činnost v armádě nevykonávají (tj. např. vojáci v povinné záloze, vojáci v aktivní záloze, osoby podléhající povinnému odvodu atd.) a v druhém sloupci osoby, které jsou ve služebním poměru profesionálního vojáka.

Zdravotní klasifikace HIV/AIDS je totožná, jako tomu bylo u bezpečnostních sborů.


Zdravotnictví:

U zaměstnanců v resortu zdravotnictví se nejedná o služební poměr ale o zaměstnanecký vztah dle zákoníku práce. Dále pak musíme brát v potaz zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Z hlediska diskriminace je pak třeba vycházet z Listiny základních práv a svobod, z mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána, a z tzv. „antidiskriminačního zákona“ (zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací).

Dle zákona o specifických zdravotních službách se provádí posudková péče a lékařské posudky zdravotní způsobilosti k práci nebo k výkonu služby na základě pracovnělékařské prohlídky.Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci.

Je potřeba říct, že v obecné rovině neexistují předpisy ani jiné zdroje, z nichž by vyplývalo, jak má posudkový lékař (poskytovatel pracovnělékařských služeb) určité zdravotní indispozice posoudit. Závěr o zdravotní způsobilosti posuzované osoby k dané práci tak vždy záleží na hodnocení lékaře, vztaženém ke všem okolnostem zdravotního stavu posuzované osoby a typu práce, pro niž je zdravotní způsobilost hodnocena.

Vzhledem k tomu, že antidiskriminační zákon výslovně uvádí povinnost zaměstnavatele přijmout opatření, kterými budou zdravotně postiženému zaměstnanci přizpůsobeny podmínky práce tak, aby tuto mohl i přes své zdravotní postižení nadále vykonávat, je zde možnost převedení na jinou práci, která by minimalizovala ohrožení právem hájeného společenského zájmu a zároveň by minimalizovala zásah do práv zdravotně postiženého zaměstnance (z výjezdu přesunout např. na dispečink). Takovýto přesun však nemůže představovat nepřiměřené zatížení pro zaměstnavatele (zákon č. 198/2009 Sb., §3 odst. 1, 2 a 3).

Z hlediska všeho výše řečeného i podrobnějších informací je shrnutí současného stavu nasnadě. Zaměstnanci ve zdravotních záchranných službách jsou odkázáni na lékařské posudky zdravotní způsobilosti k výkonu práce, přičemž není žádná ustálená praxe ohledně posuzování HIV pozitivních osob. Z tohoto hlediska by bylo vhodné sesbírat větší množství dat od posudkových lékařů, zjistit, jak postupovali při vypracování posudku u HIV pozitivních zaměstnanců, analyzovat jejich argumentaci v jednotlivých posudcích a zjistit, zda je vůbec brána v potaz možnost přijmout přiměřená opatření (např. přeřazení na jinou pozici) v rámci zdravotní záchranné služby. Právní úprava je dosti nekonkrétní a spoléhá se pouze na lékařský posudek, snaha projektu by se tak měla soustředit na konkretizaci klasifikace jednotlivých činností v rámci zdravotní záchranné služby a s nimi spojených zdravotních indispozic, které by výkonu těchto činností bránily – vytvoření určitého rámce pro postup posudkového lékaře.

CSAP nove logo
Obrázek č. 6
Obrázek č. 69

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

prevence

Podpořte nás darem

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 3

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušenosti zaměstnávaní HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru CZ.1.04/5.1.01/77.00424.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.