Případ propuštěného policisty

Jak se to stalo

Příslušník policie pracoval jako vrchní asistent u Útvaru pro ochranu ústavních činitelů. Na podzim roku 2010 mu bylo diagnostikováno onemocnění virem HIV. Informace o jeho onemocnění se k zaměstnavateli dostalo nestandardní cestou. Podstatné je však to, že bylo provedeno lékařské posouzení způsobilosti příslušníka bezpečnostního sboru k výkonu služebního místa. Posouzeni bylo provedeno tak, že k ověření diagnózy u ošetřujícího lékaře v AIDS centru Nemocnice Bulovka. Závodní lékař jinak v podstatě žádnou prohlídku neprováděl. Závěr lékařského posouzení zněl „dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon služby. Lékaři mu zároveň měli sdělit, že nemá smysl se proti lékařskému posudku odvolávat. Na základě uvedeného posudku byl následně propuštěn ze služebního poměru.


Shrnutí stanoviska ombudsmana: policie postupovala podle předpisů, ty však nejsou v souladu se zákony

Ombudsman zpracoval rozsáhlé stanovisko, s nímž se můžete seznámit v jiné části tohoto webu. Závěr tohoto stanoviska je ve prospěch stěžovatele a naráží na neuspořádanosti právního řádu. Přijetím antidiskriminačního zákona mohlo a mělo dojít ke zjednodušení antidiskriminačního práva, ale nedůsledností došlo k pravému opaku. Nevyjasněný vzájemný vztah mezi antidiskriminačním zákonem a zákonem o služebním poměru nenapomáhá přehlednosti situace. Samotná právní úprava zdravotní způsobilosti příslušníků bezpečnostních sborů je jednoznačně problémová. S ohledem na právo EU vzbuzuje pochybnosti výjimka z působnosti Rámcové směrnice, která působí příliš široce tím, že samotné pravidlo v zásadě popírá. O to závažněji v tomto ohledu působí důsledek výjimky, jímž je striktní omezení vykonávat určitou profesi. Mimo jiné i kvůli vyloučení zdravotního postižení ze seznamu diskriminačních důvodů umožňuje vyhláška o zdravotní způsobilosti, ve spojení s ustanovením zákona o služebním poměru, automatické ukončení služebního poměru, aniž by byla jasná příčinná souvislost mezi postižením a vykonávanou profesí. Právní úprava stanovující takové omezení se ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva a podpůrně též ve světle rozhodnutí polského Ústavního soudu v analogické věci, jeví být v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, tj. s mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, a s Listinou základních práv a svobod.

Dle názoru Ombudsmana v uvedeném případě byl postup zaměstnavatele, České republiky- Policie ČR, v souladu se zákonem a prováděcím předpisem, nikoliv však s předpisy vyšší právní síly. Dále pak uvádí, že některá ustanovení zákona o služebním poměru nejsou v souladu s Listinou základních práv a svobod. Na základě odpovědi Ministerstva vnitra ČR k „Předžalobní výzvě“ se neztotožňují se závěry Ombudsmana a odvolávají se na zákonný postup při rozhodování o propuštění ze služebního poměru příslušníka Policie České republiky.

Televizní pořad Ochránce věnoval tomuto případu reportáž, kterou můžete vidět v archivu České televize.

CSAP nove logo
Obrázek č. 6
Obrázek č. 69

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

prevence

Podpořte nás darem

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 3

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušenosti zaměstnávaní HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru CZ.1.04/5.1.01/77.00424.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.